Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.9.2020. 

1. Rekisterinpitäjä

SCT Events Oy
Porkkanatie 4 B
04410 Järvenpää
info@saimaacycletour.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juho Suikkari
juho@saimaacycletour.com

 

3. Rekisterin nimi

SCT Events Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja henkilön antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä ja asiakaspalveluu, asiakassuhteen ylläpito ja tietojen hallinta, markkinointi ja tapahtumaan liittyvien palveluiden yksilöinti asiakkaalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  1. henkilötiedot (nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja sukupuoli)
  2. yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)
  3. verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
  4. ilmoittautumistiedot ja/tai tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä tilaukseen liittyvät laskutustiedot
  5. muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Henkilötietojen säilytysaika on kaksi vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivuston rekisteröinti-, tilaus- tai yhteydenotto-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa SCT Events Oy:n kaupallisille tai ei-kaupallisille yhteistyökumppaneille palvelun tarjoamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).